W dniu 16.09.2019 odbyło się spotkanie konsultacyjne w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

21.09.2019

Podczas spotkania przedstawiony został projekt " Program współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Jednocześnie była możliwość zgłaszania uwag i opinii do zaproponowanego projektu Programu

Autor: fundacja |